Informacje dla autorów

Artykuły zgłoszone do druku powinny być napisane w języku angielskim. Do artykułu należy dołączyć krótki abstrakt w języku angielskim i polskim oraz nie więcej niż pięć słów kluczowych. Przed wysłaniem praca powinna być sprawdzona pod względem spójności pisowni, interpunkcji i skrótów, użycia języka neutralnego pod względem płci, wolnego od kolokwializmów.

Przesłane prace powinny stanowić oryginalne dzieło autora(ów) oraz nie mogą być wcześniej publikowane ani złożone w redakcjach innych czasopism. Nie mogą stanowić części monografii wieloautorskich.

Zapewnienie anonimowości tekstów przekazywanych do recenzji wymaga, aby w artykule w żadnym miejscu nie znalazła się informacja umożliwiająca identyfikację autora.

Informacje dotyczące autora (imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, afiliacja, adres do korespondencji, e-mail oraz numer telefonu) powinny się znaleźć na osobnej stronie dołączonej do artykułu oraz w liście przewodnim.

Autorzy proszeni są o dokonanie redakcji artykułu zgodnie z zasadami systemu harwardzkiego, które zostały przedstawione w załączniku:

Publication format

Dopuszcza się stosowanie przypisów polemicznych i dygresyjnych.

Gotowy artykuł prosimy przesłać w wersji elektronicznej w dwóch formatach: .pdf oraz .doc (.docx) na adres redakcji:

Email: stanglic@up.krakow.pl

.