Informacje ogólne

Czasopismo Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Anglica powstało w roku 2011 z inicjatywy wicedyrektora Instytutu Neofilologii Mariusza Misztala.

Studia Anglica publikuje oryginalne artykuły badawcze ze wszystkich dziedzin studiów anglistycznych, w szczególności, w zakresie językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, przekładoznawstwa, literaturoznawstwa, a także kulturoznawstwa i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Podstawowym celem rocznika jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz publikacji wyników badań prowadzonych przez pracowników różnych ośrodków naukowych w Polsce i poza jej granicami.